Stadgar

MQFSM Capoeira Angola IF är en ideell förening som har till uppgift att administrera och befrämja den traditionella konstformen Capoeira Angola.

Verksamhet

Föreningens verksamhet regleras genom dessa stadgar. Samt övriga bestämmelser fastställda vid årsmötet.

Medlemskap

Alla som har intresse att utöva eller stödja Capoeira Angola är välkomna som medlemmar. Styrelsen tar på sig rätten att utesluta medlemmar som visat oacceptabelt beteende.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är en årlig avgift vars storlek bestäms vid årsmötet. Den som önskar stödja verksamheten utan att själv delta aktivt i föreningen kan bli stödmedlem. Stödmedlemsavgiften är något högre än den ordinarie medlems-avgiften och skall även den bestämmas vid årsmötet.

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens versamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari tom 31 december.

Revisor

Vid årsmötet skall en behörig revisor vara tillfrågad om denna önskar sitta som revisor kommande räkenskapsår. Styrelsens räkenskaper och handlingar bör överlämnas till revisor minst en månad innan årsmötet.

Årsmötet och kallelse till årsmöte

Årsmötet skall hållas en månad efter räkenskapsårets slut d.v.s. 1 februari.

Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt eller muntligt till alla medlemmar minst två veckor innan mötet. På årsmötet skall följande tas upp:

Mötet öppnande.

 1. Upprop, fastställande av röstlängd
 2. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst.
 3. Val av ordförande till mötet.
 4. Val av sekreterare vid mötet.
 5. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt val av två rösträknare.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under sistförflutet räkenskapsår.
 9. Val av styrelse.
 10. Val av revisor.
 11. Godkännande av stadgar.
 12. Fastställande av avgifter för det kommande versamhetsåret.
 13. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.
 14. Motioner och förslag som i laga tid inkommit till styrelsen och vars innehåll meddelats i kallelsen.
 15. Mötet avslutas.

Föreningsmöte och kallelse till föreningsmöte

Föreningsmöte skall hållas då beslut som omfattar föreningen skall tas. Ett möte skall även hållas då minst tio medlemmar så önskar. Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligt eller muntligt till alla medlemmar minst en vecka innan mötet.

Rösträtt

Alla medlemmar har en röst. Detta gäller dock ej stödmedlemmar. Vid fall där en medlem icke kan närvara vid omröstning godtas en skriftlig röstning eller röstning per telefon.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen väljes av medlemmarna på årsmötet och företräder föreningen under verksamhetsåret.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den har ansvaret för kallelse till möten och skall förbereda ärenden till årsmötet. Ansvaret för det löpande arbetet i föreningen t.ex bokföringen och medlemsförvaltningen ligger hos styrelsen.

Ändring i stadgarna

För att ändra i stadgarna krävs 2/3 av rösterna vid årsmötet.

Upplösning av föreningen

För att föreningen skall kunna upplösas krävs att enväldigt beslut där alla medlemmarna deltar i omröstningen. Eventuella tillgångar inom föreningen går till en av föreningens systerföreningar. Material så som instrument ägda av föreningen skall kunna köpas av medlemmarna.